0%
Menu
Close
Menu

Our Team

Team

Shunichiro Shimamura

COO

Mitsutoshi Morishita

COO

Yuki Ebina

Technical Advisor

Rachit Kejariwa

Senior Associate